GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ

Inženýrská geodézie

 • Vytyčení staveniště (vyznačení hranic pozemku, oplocení staveniště, záboru stavby)
 • Vytyčovací práce projektovaných staveb pro individuální výstavbu rodinných domů, bytovou výstavbu (výstavbu většího rozsahu, garáže, průmyslové objekty, výstavbu silnic – komunikací)
 • Stavební vytyčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných – plyn, voda, kanalizace, kabely …)
 • Vytyčení hranic dotčených parcel
 • Geometrické plány pro oddělení pozemků pro novou stavbu
 • Vyhotovení geometrických plánů nových staveb
 • Zaměření polohopisu stavby a vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb
 • Zaměření a vyhotovení dokumentace inženýrských sítí (vč. přípojek) dle směrnic jednotlivých správců inženýrských sítí
 • Výkon funkce odpovědného geodeta stavby OGS, odpovědného geodeta investora OGI
 • Vybudování vytyčovací sítě stavby
 • Nivelace – TN, PN, VPN

Vytyčení stavby

Je nutné provést dle ustanovení stavebního zákona pouze úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem – ÚOZI. Vytyčení budovy se provádí podle platného vytyčovacího výkresu, popř. ze situace obsažené v projektu stavby. Po vytyčení v terénu a stabilizování rohů budovy je možno provést zajištění vytyčených rohů na lavičky. Podepsaný vytyčovací protokol požaduje při kolaudaci stavební úřad.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Po ukončení výstavby je nutné provést konečné zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Ta musí v souladu se státními normami a vyhláškami ČÚZK vyhovat požadavkům objednatele a příslušného zástupce státní správy. Na takto získaném podkladě je pak možné přistoupit k vyhotovení geometrického plánu, který slouží ke vkladu do katastru nemovitostí. Popřípadě ho lze předložit pro zapracování do městského informačního systému jeho správci (v Praze je jím IMIP). Tento přehled činností patří podle našich zkušeností k nejvíce frekventovaným geodetickým pracím v investiční výstavbě.

Inženýrská geodézie

Práce inženýrské geodézie jsou nepostradatelné pro stavební činnosti v pozemním, dopravním a vodním stavitelství, v průmyslu a v neposlední řadě i v podzemním stavitelství. V rámci kompletního zabezpečení výstavby jsou práce inženýrské geodézie průběžně vyžadovány. Počínaje vyhotovením podkladů pro projekty, přes měřické práce na stavbách až po vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto práce jsou pro bezproblémový chod výstavby a stoupající náročnost staveb zcela nezbytné a jsou objednatelem ve stále vyšší míře požadovány.

Naše firma všechny tyto činnosti vykonává a je schopna zajistit je v plné míře i pro velké stavby. Při případném zájmu objednatele o naše služby stačí v objednávce specifikovat lokalitu stavby (okres, katastrální území, parcelní číslo dle katastru nemovitostí). Dále určit účel nebo charakteristiku stavby a v případě požadavků na geodetické práce při vytyčení předložit projektovou dokumentaci. Zároveň je pro zdárný průběh stavby potřebné, aby byla zabezpečena potřebná koordinace mezi všemi subjekty podílejícími se na výstavbě.

Měřické práce (vytyčovací, kontrolní) v průběhu stavby

Výstavba složitějších a rozsáhlejších objektů se stavebními technologiemi náročnými na přesnost vyžaduje neustálou přítomnost geodetů, kteří provádí vytyčovací a kontrolní měřické práce. Tato tendence se nejprogresivněji projevuje u monolitických staveb. Pro minimalizaci omylů a zvýšení přesnosti geodetických prací se provádí průběžně kontrolní měření.