VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

Vytyčením vlastnické hranice se přenáší hranice zakreslená v katastrální mapě do terénu. Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě. A její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky. S výsledkem vytyčovacích prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro které je tato hranice společná. Všichni tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu.

Vytyčujeme :

  • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
  • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci (zemědělské a lesní pozemky)
  • Vlastnické hranice při realizaci projektu pozemkových úprav
  • Sporné nebo restituční vlastnické hranice (např.pro soud, restituce)
  • Užívací hranice pozemku – hranice věcného břemene apod.

Z PRAXE: Při prodeji – koupi pozemku se nám osvědčil postup nabídnout zákazníkům před samotnou realizací. Koupě pozemku i jeho reálné vytyčení v terénu, které může být v rozporu s označením hranic pozemku prodávajícím. Také chybně uvedená výměra v katastru nemovitostí (u větších ploch i o stovky m2) je velmi častým faktem, se kterým se bohužel z neznalosti věci vlastníci pozemků nebo kupující neradi vyrovnávají – zvlášť když je tržní cena pozemku odvozena z m2. Finance vynaložené kupujícím na geodetické práce při vytyčení pozemku (před samotnou realizací prodeje pozemku) jsou potom nesrovnatelně menší, než následné řešení sporné hranice. Součástí vytyčení je vypracovaná dokumentace o vytyčení hranice pozemků, což je vytyčovací náčrt a protokol o seznámení s průběhem vytyčené hranice pozemku, souhlasné prohlášení a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.

Katastrální zákon umožňuje dle výše uvedených dokladů zapsat do katastru nemovitostí zpřesněné geometrické a polohové určení pozemků, na jejímž průběhu se vlastníci shodují, na základě souhlasného prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků.