ceník

Nabídkový ceník geodetických prací je orientační, cena může být určena smluvně dle rozsahu zakázky.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

CENOVÉ ROZPĚTÍ NEOBSAHUJE

  • náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu
  • správní poplatky včetně poplatků za získávání informací z dokumentace katastrálních úřadů
  • náklady na odstranění překážek, bránících provedení požadovaných výkonů

CENY SE ZAOKROUHLUJÍ

  • při rozsahu menším než 1 MJ, na 1 MJ
  • při rozsahu větším než 1 MJ, na celé MJ nahoru

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

DPH pro zeměměřické činnosti činí 21 %.

STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

(bude použito v cenovém rozpětí tabulek pro mapování a výškopis)

  1. 0-2 body na 100 m hranice, terén přehledný, operát shodného měřítka
  2. 3-5 bodů na 100 m hranice, terén přehledný, svažitý, obtížně přístupný, operát odlišného měřítka +10%
  3. 6 a více bodů na 100 m hranice, terén nepřehledný, nepřístupný, operát odlišného měřítka a digitální forma zpracování +20%

Vytyčení hranice pozemku

Položka Výkon MJ 100 m cena
01 Vytyčení vlastnické hranice pozemku
(role, louka,pastvina,zahrada,ostatní) – další MJ
3.000,-   –  5.000.-
2.000.-
02 Vytyčení vlastnické hranice pozemku
(lesní porosty) – další MJ
4.000,-   –  6.000,-
2.500,-
03 Vytyčení vlast.hranice dle projektu
(poz.úprav, projektanta, úřadů a soudů)
                    1.700,-
04 Vytyčení vlast.hranice z digitální katastrální mapy
s kvalitou bodu 3
2.000,-   –  3.000,-

Poznámka: Cena neobsahuje budování PBPP, stabilizaci podrobných bodů a stabilizační materiál.

Cenové rozpětí určuje stupeň obtížnosti terénu a platná katastrální mapa (KMD, 1:2880)

Cena za geometrický plán

Položka Výkon MJ : parcela/100 m cena
01 Vyznačení obvodu budovy 4.000,-   –  5.000,-
02 Oddělení pozemku do 1000 m2 5.000,-   –  6.000,-
03 Oddělení pozemku 1000 m2 – 2000 m2 6.000,-   –  7.000,-
04 Oddělení pozemku 2000 m2 a více 7.000,-   –  8.000,-
05 Zaměření GP velkého rozsahu-MJ 100 m hranice (GP pro areály závodů,liniové stavby) 2.000,-   –  3.000,-
06 Geometrický plán pro věcné břemeno 3.000,-   –  4.000,-
07 Geometrický plán pro upřesnění vytyčené hranice 2.000,-   –  3.000,-
08 Vyjádření dílů parcel KN, PK a návrhu přídělu     250,-   –     300,-
09 Vytyčení vlast.hranice v součinnosti s oddělením pozemku 1.500,-   –  2.000,-
10 Příloha GP – bonitní údaje k parcele    300,-   –     400,-
11 Zaměření skutečného provedení stavby (ČOV,septik.. .) 2.500,-   –  3.000,-

Poznámka:- Cena neobsahuje vybudování PBPP, stabilizaci podrobných bodů, stabilizační materiál,informace z katastru nemovitostí a správní poplatek. – Při zakázce převyšující 10 MJ srážka 20%. – Při zakázce převyšující 20 MJ srážka 30%. – Při zpracování údajů z katastru nemovitostí bude účtováno 300,- Kč – pořízení informací z KN a 100,- Kč – správní poplatek.

Cenové rozpětí je odvozeno od platné katastrální mapy ( DKM, KMD, 1:2880, popř.v parcelách zjednodušené evidence)

STABILIZACE HRANIC A PBPP

Položka Výkon MJ : 1 bod Cena
01 Stabilizace hranic umělohmotným mezníkem 100,-
02 Stabilizace hranic kamenným a betonovým mezníkem 420,-
03 Označení(zvýraznění) stabilizace dřevěným kolíkem 10,-
04 Stabilizace ocelovým trnem, hřebem 10,-

BODOVÉ POLE (zaměření a výpočet)

Položka Výkon MJ : 1 bod Cena
01 Zřízení měřických bodů 1. třídy přesnosti 900,-
02 PBPP – polygonové body a body GPS 500,-
03 Vyhotovení místopisu 500,-

HODINOVÉ SAZBY

Položka Výkon MJ /hodina Cena
01 OG a oprávněný zeměměřický inženýr 350,-
02 VŠ a SŠ technický pracovník 250,-
03 Ostatní – pomocný technický pracovník 250,-

MĚŘENÍ A ZOBRAZENÍ PRŮBĚHU NADZEMNÍCH A PODZEMNÍCH VEDENÍ – GIS

Položka Výkon MJ : 100 m Cena
01 Zjištění a ověření průběhu vedení u správců inženýr.sítí    300,-  –      400,-
02 Zaměření průběhu nadzemního vedení 1.000,-  –  2.000,-
03 Zaměření a zobrazení průběhu podzemního vedení – intravilán vč. uliční čáry 2.000,-  –  3.000,-
04 Zaměření a zobrazení průběhu podzemního vedení – extravilán vč.okolí 1.500,-   –  2.000,-
05 Zaměření a zobrazení průběhu vedení – domovní přípojka    500,-   –  1.000,-

Poznámka :Při souběhu více vedení v jednom výkopu se účtuje za každé vedení + 5%

Cenové rozpětí určuje stupeň obtížnosti terénu.

ÚČELOVÉ MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK

Položka Výkon MJ : 1 ha – plošné, 100 m – liniové Cena
01 Účelová mapa 1:200, 1:250 – intravilán zaměření polohopisu 3.000,-  –  4.000,-
02 Účelová mapa 1:500 – intravilán zaměření polohopisu 2.000,-  –  3.000,-
03 Účelová mapa 1:1000 a menší-intravilán zaměření polohopisu 1.000,-  –  2.000,-
04 Účelová mapa – extravilán pro všechna měřítka – zaměření polohopisu                    2.000,-
05 Účelová mapa – zaměření výškopisu pro všechna měřítka                    1.000,-
06 Kartografický originál – kontr.kresba 1 dm2 včetně vícetisků                        100,-

Poznámka: Minimální rozsah dodávky 1 ha/ 100 m

Cenové rozpětí určuje stupeň obtížnosti terénu.

KONTROLNÍ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ

Položka Výkon MJ : 1 bod Cena
01 Určení polohy bodů v JTSK(m x,y 10 mm), vč.nadm.výšky 900,-
02 Určení výšky bodů v Bpv (mv 20-40 mm TN-km), vč.nadm.výšky 800,-
03 Určení výšky bodů (mv o3-10 mm-PN -km) 1.200,-
04 Určení výšky bodů (mv od o3 mm – VPN-km) 2.800,-
05 Určení výšek TN – trigonometricky mv=20 mm 200,-
06 Určení polohy bodu v zeměpisných souřadnicích
(letiště, vysílače, anténní systémy, větrné elektrárny)
1200,-

VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ

Položka Výkon MJ : 1bod Cena
01 Vytyčení bodu s přesností m x,y=10 mm 900,-
02 Vytyčení stavebního objektu s prostorovou skladbou 200,-
03 Vytyčení prostorové polohy liniové stavby 120,-
04 Vytyčení stavebního objektu podrobné 120,-
05 Vytyčení liniové stavby podrobné 100,-
06 Vytyčení obvodu staveniště a sítí 100,-

Poznámka: Opakované vytyčení se účtuje v plné výši.

PLANIGRAFICKÉ PRÁCE

Položka Výkon MJ : A4 Cena
01 Vyhotovení kopie včetně manipulace s matricí( ověření GP oprávněnou osobou)              10,-
02 Kresba (plotrem) A2-A0 dle pokrytí listu 150 – 200,-

PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY, KUBATURY

Položka Výkon MJ m/hm/plocha Cena
01 Podélné profily (hm) 500,-
02 Příčné profily ( m) 50,-
03 Určení kubatur (100 m2) 1.300,-

S ohledem na jednotnou tabulkovou část ceníku bez vedlejších nákladů je minimální rozsah dodávky geodetických prací (za 1 den) 2.500,- Kč (měřická skupina min.2 pracovníci, vozidlo a technické vybavení)

Poznámka : Dodací podmínky jsou řízeny závaznými předpisy o poskytování zeměměřických výkonů podle Vyhlášky ČUZK č.31/1995, kterou se provádí Zákon č.200/1994 Sb. o zeměměřictví.

Firma je plátcem DPH
Nabídkový ceník platí od 02.01.2017